Goalkeeper 69
Goalkeeper 76
Dmitry
Dontsov Defender
43
Defender 44
Mariz
Saidov Defender
59
Anton
Belov Defender
61
Defender 65
Defender 95
Yury
Kuzmin Midfielder
49
Karim
Giraev Midfielder
53
Shakhban
Gaydarov Midfielder
62
Midfielder 66
Alan
Yarikbayev Midfielder
67
Midfielder 68
Chingiz
Agabalaev Midfielder
73
Timur
Patakhov Midfielder
78
Midfielder 80
Suleiman
Dzhabrailov Midfielder
86
Midfielder 97
Zalimkhan
Yusupov Midfielder
98
Rashid
Magomedov Attacker
70
Said
Aliev Attacker
79